واحد امور اداری

یاسر کاووسی


1-نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات واحد متبوع

2- نظارت و کنترل بر کلیه قسمتهای اداری و مالی       ( لیست حقوقی و مزایای کارکنان-اسناد مالی -.... )

3-  نظارت در تهیه خرید و تحویل ملزومات دقیق آن بین ادارات مربوطه

4- مراقبت و رسیدگی دفاتر حضور و غیاب کارکنان

5- نظارت در تنظیم و ثبت اموال در دفاتر مربوطه

6- شرکت در کمیسیونهای مربوطه
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٠٣٣١٣
 ایـن مـاه : ١٧٠٧
 ایـن هـفتـه : ٨٧
 دیـروز : ٣١
 امـروز : ٥٦