آموزش سلامت به بیماران

آموزش سلامت به بیماران جهت بدست آوردن سلامت دوباره آنها در واقع یکی از وقت گیر ترین ، تکراری ترین ودر عین حال مهم ترین ابعاد ارایه خدمات سلامت است . تحقیقات نشان داده است که بیماران بسیار مشتاق دریافت اطلاعاتی در مورد وضعیت خود هستند هنگامی که کیفیت اطلاعات دریافتی توسط بیمار افزایش می باید آگاهی وی از اهداف درمان ودر نتیجه پذیرش روش هایی درمان بیشتر شده و این امر اثر بخشی بیشتر ونتایج بهتر درمان را بدنبال خواهد داشت . دستیابی به سطوح بالاتر رضایتمندی بیماران و کاهش شکایتها ، از دستاوردهایی آموزش سلامت  به بیماران خواهد بود. می توان امید وار بود که با فراهم نمودن دانش بهتر و بیشتر برای بیماران در مورد وضعیت خود بتوانند انتخاب هایی آگاهانه تری داشته باشند .

آموزش سلامت به بیمار بخش مهمی از فرایند درمان می باشد که پزشکان اغلب توجه زیاد ی به این قسمت از درمان را ندارند . آموزش سلامت  به بیمار باعث کوتاه شدن مدت درمان می شود. وشامل آموزش درمانی ، آموزش های بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی می باشد  .