زهرا صادقی  - مسئول واحد بهداشت خانواده  42420254 
خانم زهرا حمزه نژاد - کارشناس بهداشت خانواده
خانم نیره آهنین جان - کارشناس بهداشت خانواده
خانم سالاری - کارشناس مامایینظام کشوری مراقبت مرگ مادری


((تامین و حفظ سلامت و کاهش مرگ و میر مادران نوعی سرمایه گزاری در جامعه محسوب می شود


نسبت مرگ ومیر مادران در اثر عوارض بارداری و زایمان (MMR )از مهمترین شاخص هائی است که نشان دهنده توسعه کشورها است علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه، تاثیر عوامل مختلف اجتماعی ، اقتصادی و ... در کاهش یا افزایش آن است . در واقع کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بخشی از عوامل موثر در کاهش مرگ ومیر زنان را به خود اختصاص می دهد متاسفانه در بررسی علل مرگ و میرمادران ، برجسته ترین علت ، عدم حساسیت کارکنان و غفلت در ارائه خدمت درزمان مناسب وبا کیفیت مطلوب بوده است ( اعم از مراقبت پیش از بارداری ، دوران بارداری ، زایمان ، پس از زایمان ) در این گونه موارد پرونده مادر جهت بررسی فنی به سازمان نظام پزشکی ارجاع می گردد .تادر صورت اثبات قصورکارکنان بهداشتی ودرمانی ( بهورز – ماما – پرستار – پزشک – کاردان .....) برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد . بر اساس میزان قصور تنبیهات مختلفی برای متخلفین از قبیل (قطع حقوق ، تغییر محل خدمت ، پرداخت جریمه ، دیه و........) در نظر گرفته می شود زیرا مرگ مادر جزو مرگهای غیر قابل قبول محسوب می شود . در پایان امید واریم با زحمات فراوان و دلسوزانه همکاران محترم کادر بهداشتی و در مانی با شناسایی به موقع و جلو گیری از تاخیر در تصمیم گیری و ارجاع موارد پر خطر بتوانیم گامی به سوی پیشگیری ازمرگهای قابل اجتناب مادران برداریم
.

کمیته ها مرکز بهداشت شهرستان

1

شورای مدیران

ریاست

هر هفته

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  معاون اجرایی - مسئولین واحدهای فنی واداری

 

2

کمیته تحول اداری

ریاست

چهارشنبه آخر هر ماه

 

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  معاون اجرایی مسئولین واحدهای فنی واداری( بهداشت خانواده پیشگیری  گسترش  کارگزینی  روابط عمومی آموزشگاه بهورزی  بهـداشـت محیط  حسابـداری آمـوزش سلامـت سلامت دهان و دندان  سلامت روان – مدارس-اسناد-داروئی-امور اداری-حراست)

3

کمیته جلسات برنامه ریزی مربوط به مناسبتهای بهداشتی و ...

واحد مربوطه

براساس مناسبت

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  مسئولین واحدها

4

کمیته و جلسات برنامه ریزی بین بخشی مربوط به مناسبتهای بهداشتی

واحد مربوطه

براساس مناسبت

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  مسئولین واحدها استانداری -فرمانداری  رؤسای ادارات و رابطین بهداشتی ادارات و کارخانجات و بیمارستانها

5

کمیته آموزش

آموزش سلامت

هر3 ماه یکبار

( بسته به وجود رسانه )

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدها

6

کمیته نیازسنجی آموزشی

آموزش سلامت

هر 2 سال 
( 2 جلسه )

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای آموزش سلامت – بهداشت خانواده – محیط و حرفه ای – مدارس – سلامت روان – پیشگیری – آمار – تغذیه – دهان و دندان – مشارکت مردمی – شورای اسلامی شهرستان – نماینده آموزش و پرورش شهرستان


7

کمیته پایش

آموزش سلامت

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی –معاون اجرایی -مسئولین واحدها - حسب مورد کاردانهای مناطق

8

کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر

بهداشت خانواده

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  مسئولین واحدهای بهداشت خانواده  تغذیه  آموزشگاه بهورزی  آموزش سلامت کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر -واحد بهداشت خانواده  پزشکان مراکز مشاوره ترویج تغذیه با شیرمادر  متخصص اطفال

9

کمیته نجات جان مادر باردار

بهداشت خانواده

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحد های بهداشت خانواده – پیشگیری – گسترش – تغذیه – آموزشگاه بهوزی – آموزش سلامت - کارشناس مادران واحد بهداشت خانواده – متخصص زنان

10

کمیته بررسی مرگ مادر باردار

بهداشت خانواده

در صورت وقوع

مرگ مادر باردار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای بهداشت خانواده – پیشگیری – گسترش – تغذیه – آموزشگاه بهوزی – آموزش سلامت - کارشناس مادران واحد بهداشت خانواده – متخصص زنان

11

کمیته مرگ کودکان 59-1 ماهه

بهداشت خانواده

هر 2 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای بهداشت خانواده – پیشگیری – گسترش – تغذیه – آموزشگاه بهورزی – آموزش سلامت – محیط – کارشناس مرگ کودکان 59-1 ماهه واحد بهداشت خانواده – متخصص اطفال – متخصص مشاوره ژنتیک

12

کمیته سلامت کودکان

بهداشت خانواده

هر 6 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – معاون اجرایی - مسئولین واحدهای فنی – فرمانداری – نیروی انتظامی - رؤسای ادارات – کارشناس کودکان – واحد بهداشت خانواده

13

کمیسیون شیرمصنوعی

بهداشت خانواده

سه شنبه هر هفته

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  مسئول بهداشت خانواده  کارشناس ترویج تغذیه با شیرمادرواحد بهداشت خانواده  پزشکان مراکز مشاوره شیردهی

14

کمیته سلامت باروری

بهداشت خانواده

هر 6 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای بهداشت خانواده – گسترش – مدارس – آموزش سلامت – تغذیه – کمیته امداد – آموزش و پرورش

15

کمیته تائیدیه اعمال جراحی پیشگیری از بارداری

بهداشت خانواده

حسب مورد

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئول واحد بهداشت خانواده – کارشناس سلامت باروری بهداشت خانواده  متخصص زنان  متخصص داخلی  متخصص مرتبط حسب مورد

16

کمیته مدارس مروج سلامت

سلامت نوجوانان – جوانان و مدارس

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای بهداشت مدارس – بهداشت محیط – تغذیه – آموزش سلامت

17

کمیته ید سنجی

تغذیه

هر 6 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معون فنی – مسئولین واحدهای پیشگیری – بهداشت محیط – مدارس – آموزش سلامت – بهداشت خانواده

18

کمیته ستاد اجرایی بیمه روستایی

گسترش

 

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – مسئول گسترش – کارشناس آموزش سلامت – کارشناس مسئول پزشک خانواده استان

19

شورای بهورزی شهرستان

مرکز آموزش بهورزی

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – مسئولین واحدهای گسترش – آموزشگاه بهورزی- امور اداری – نمایندگان بهورزی

20

شورای مربیان

( مرکزآموزش بهورزی )

هر ماه یکبار

مدیرمرکز- مربیان ثابت و شاغل ( اعضاء ثابت) مربیان غیرثابت و نیز سایر افرادی که حضور آنها در جلسه ضرورت دارد .

21

شورای بهورزی مناطق

(مراکز بهداشتی درمانی روستایی و نقاط شهری )

هر دو ماه یکبار

تمامی بهوزان منطقه – تمامی اعضاء تیم سلامت مرکز بهداشتی درمانی و پزشک مرکز بهداشتی درمانی

22

کمیته سل

پیشگیری

4 فروردین – 23 مهر (روز ملی – روز جهانی )سالی دوبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


23

کمیته ژنتیک
 ( تالاسمی )

پیشگیری

18 اردیبهشت سالی دو بار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


24

کمیته تیروئید

پیشگیری

10-3 خرداد سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


25

کمیته هپاتیت

پیشگیری

6 مرداد سالی دو بار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


26

کمیته قلب و عروق

پیشگیری

29 سپتامبر سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


27

کمیته هاری

پیشگیری

6 مهر سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


28

کمیته دیابت

پیشگیری

23 آبان سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


29

کمیته HIV

پیشگیری

10 آذر سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط

30

کمیته سرطان

پیشگیری

( هفته ملی سرطان 15-8 بهمن ) سالی یکبار

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی – فرمانداری – آموزش و پرورش – شهرداری – مسئولین واحدهای مرتبط


31

کمیته آموزشی بهداشت محیط

بهداشت محیط

فصلی

رئیس مرکز بهداشت – معاون فنی - کارشناسان بهداشت محیط مراکز بهداشتی و ستاد

32

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

بهداشت حرفه ای

هر ماه

کارشناسان بهداشت حرفه ای – مسئولین کارخانجات

33

شورای امر به معروف و نهی از منکر

بسیج

سالیانه

رئیس مرکز بهداشت – معاونفنی – مسئول روابط عمومی – فرمانده بسیج خواهران – فرمانده بسیج برادران و سایر اعضاء که ابلاغ دارند .


34

طرح تکریم ارباب رجوع

ریاست

هر 3 ماه یکبار

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  معاون اجرایی مسئولین واحدهای فنی و اداری


35

کمیته خرید

ریاست

هر2هفته یکبار

رئیس مرکز بهداشت  معاون فنی  معاون اجرایی-رئیس حسابداری-کارپردازی-اموراداری-

36

کمیته مدیریت بلایا وکاهش آسیب ها

ریاست

هرماه

رئیس مرکز بهداشت - معاون فنی - معاون اجرایی-مهندس توحیدی - -مسئولین واحدها-امور اداری-حراست-روابط عمومی


 37
کمیته نظام پیشنهادات     38کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد