آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٠٣٣١٢
 ایـن مـاه : ١٧٠٦
 ایـن هـفتـه : ٨٦
 دیـروز : ٣١
 امـروز : ٥٥


 

 

طرح تحول نظام سلامت
 شهرستان بافت
 در حوزه بهداشت
تعاریف :


دستورالعمل ها :

 

 

 

 

 توضیحات لینک دانلود عنوان دستورالعمل ردیف 
 .................. دانلود دستورالعمل کل طرح تحول سلامت 1
  دانلودکلیات طرح تحول سلامت در حوضه بهداشت 2
  دانلود دستورعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سالمت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 2 3
  دانلود خدمات سلامت سطح اول 4
  دانلود عملکرد تحول سلامت مرکز بهداشت بافت 5
   

 برای مشاهده تصاویر بر روی هر تصویر راست کلیک و لینک  اوپن را کلیک کنید...  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  نظرسنجی
شما عملکرد کدام واحد تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت را بهتر ارزیابی می کنید ؟

 تعداد شرکت کنندگان 746