آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٠٣٣١٠
 ایـن مـاه : ١٧٠٤
 ایـن هـفتـه : ٨٤
 دیـروز : ٣١
 امـروز : ٥٣


مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان

خانم دکتر فرزانه ساعی زادهدکترای پزشکی عمومی


سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بافت

دکتر کاوه رفیعی پوردکترای پزشکی عمومیرئیس بیمارستان خاتم النبیاء شهرستان بافتدکتر خادمیان
متخصص جراحی

عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت در دولت تدبیر و امیدچارت مرکز بهداشت بافت