مدیر سیستم
  سرپرست مرکز بهداشت بافت معرفی شد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/10/01
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :سرپرست مرکز بهداشت بافت معرفی شد
دکتر نخعی معاون بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت استان طی ابلاغی در تاریخ 22 آذر ماه دکتر کاوه رفیعی پور را ضمن حفظ پست
سازمانی به عنوان سرپرست مرکز بهداشت بافت منصوب کرد.
در این ابلاغ، دکتر نخعی اختیارات و وظایف مربوطه را به دکتر رفیعی پور تفویض نمود .