۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر
فرم گزارش خطا بیمارستان
شرح خطا :
تاريخ بروز خطا :
 
بخش گزارش دهنده :
علل وقوع خطا
 
 
 
 
محل وقوع خطا :
عامل خطاي پزشكي :
پيامد خطا
 
 
 
 
شيفت
 
 
 
واقعه قابل پيشگيري :

احتمال تكرار واقعه :
عامل اصلي بروز واقعه
 
 
 
نوع خطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولین اقدام بعد از بروز خطا :
تیجه بررسی گزارش خطای گزارش شده:
 
 
 
پیشنهادات جهت جلوگیری از موارد مشابه :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *