۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ آبان    تعداد بازدید : 5614

 

زهرا صادقی

مسئول واحد سلامت خانواده

تلفن تماس: 03442420498

 


 

زهرا منظری توکلی

ماما

تلفن تماس: 03442420489

 برنامه سلامت باروری:

 • احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

 • تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط

 • طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها                                                      

 • سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العملها و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

 • پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

 • براورد فرمهای برنامه سلامت باروری

 • تهیه نظارت ومطالب علمی مرتبط در مطبوعات

 • ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج درخبرنامه و سایت

 • شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

 • پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

 • انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزار پایش استاندارد ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارت به صورت ۶ماه یکبار

 • برنامه ریزی اقدامات مداخله برنامه مشاوره هنگام  ازدواج وافزایش جلب مشارکت مردان وکاهش حاملگی ناخواسته وپرخطر

 • کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

 • برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی جمعیت وارائه گزارشات مربوطه

 • اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیند های موجود

 • تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

 • انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه مادران:

 • احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

 • تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

 • طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

 • سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

 • هماهنگی با اموردارویی جهت تامین مکمل های مادران وپیگیری اقدامات مربوطه درواحد های محیطی

 • پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

 • همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهایارائه دهنده خدمات سلامت مادران

 • برآورد فرمها ودفاتر مادران با همکاری واحد گسترش شبکه

 • شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

 • پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

 • انجام نظارت ازواحدهای تابعه با ابزار پایش استانداردهر۶ماه یکبار ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها وتهیه شاخصهای مقایسه ای واحدها

 • اجرایی دقیق فرآیند نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر

 • طراحی مداخلات خاص در خصوص کاهش مرگ مادر

 • ارسال به موقع آمار واطلاعات مربوطه( چک لیستخود ارزیابی مهارت عملی پرسنلی ،خود ارزیابی سلامت مادران ،عملکرد آموزشی وگزارشات اقدامات مداخله ای )به مرکز بهداشت استان

 • همکاری برنامه وبزرگداشت روز ماما

 • اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاء فرآیندهای موجود

 • انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه کودکان:

 • احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

 • تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

 • طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

 • سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

 • پیگیری اعتبارات وبرنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

 • هماهنگی با امور دارویی جهت تامین مکمل ها وداروهای موردنیاز ونظارت بر نحوه توزیع ومصرف

 • نظارت بر نحوه در خواست وتوزیع ومصرف شیر مصنوعی در شهر وروستا مطابق باشاخص کشوری

 • برنامه ریزی به منظور افزایش درصد مراقبت کودکان زیر ۸ سال سالم وزیر۵ سال بیمار

 •  همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده

 • برآورد فرمها ودفاتر کودکان با همکاری واحد گسترش شبکه

 • تشکیل منظم کمیته های سلامت کودکان ، شیر مادر،مرگ ومیر ، دارویی و.......طبق زمان بندی اعلام شده

 • نظارت پایش وارزشیابی کودک سالم براساس زمان بندی وارسال فیدبک بموقع وپیگیری مداخلات لازم

 • انجام ارزیابی بیمارستانها دوستدار کودک طبق برنامه

 • تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

 • ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه وسایت

 • شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

 • پیگیری مستمر جهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

 • پیگیری تکمیل منظم واطلاعات مرگ ومیر به استان

 • کنترل وتجزیه وتحلیل آماری مربوطه وارسال به موقع به مرکز استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسیهای مقایسه ای مقطعی

 • برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته شیر ومادر وارائه گزارشات مربوطه

 • اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقا فرآیند های موجود

 • همکاری منظم بابیمارستانهای تابعه جهت دست یابی به اهداف برنامه کودکان

 • تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

 • انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظر مافوق

 

برنامه سالمندان :

 • احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

 • تدوین برنامه تلفیقی واجرای فعالیتهابراساس برنامه تدوین شده

 • تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره آموزشی براساس ضوابط

 • تعیین نیازهای آموزشی سالمندان وبرنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش

 • طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها           

 • سازماندهی نگهداری وابلاغ دستور العمل و مواد کمک آموزشی وپیگیری اقدامات لازم درواحدهای تابعه

 • پیگیری اجرایی برنامه سلامت سالمندان درسراهای سالمندان

 • پیگیری وراه اندازی مرکز ریفرال سالمندان ،نظارت واجرای فعالیتها در مرکز مربوطه

 • پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستور خرج

 • همکاری با واحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات

 • برآورد فرمهای سالمندان با همکاری واحد گسترش شبکه

 • تهیه ونظارت برمطالب علمی مرتبط در مطبوعات

 • ارسال اخبار مهم برنامه جهت درج در خبرنامه ها

 • شرکت منظم در جلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

 • پیگیری مستمرجهت برقراری تعاملات بین بخشی براساس انتظارات مرکز بهداشت استان

 • انجام نظارت از واحدهای تحت پوشش با ابزارپایش استاندارد ،ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها به صورت ۶ماه یکبار

 • کنترل وتجزیه وتحلیل آمارهای مربوطه وارسال به موقع به مرکز بهداشت استان وارائه فیدبک مناسب به واحدهای مربوطه وبررسی های مقایسه ای مقطعی

 • برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز جهانی سالمند وارائه گزارشات مربوطه

 • تهیه وارسال عملکرد وگزارشات مربوطه براساس زمان بندی اعلام شده

 • هماهنگی و همکاری جهت آموزش دانشجویان

 • هماهنگی جهت آموزش پرسنل جدید الورود

 • هماهنگی وجمع بندی برنامه آموزشی کارکنان براساس ضوابط اعلام شده

 • انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی طبق نظرمافوق

 

برنامه میانسالان :

 • تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت میانسالان بر اسا رسالت ، اهداف ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها

 • استخراج فعالیتها از برنامه تفضیلی بصورت ماهیانه ، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه بصورت فعلی

 • برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان ، کاردانان و بهورزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات

 • نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و باز آموزی برای کلیه کارکنان اعم از پزشکان و ماماها (بخش دولتی و خصوصی) ، کاردانان و بهورزان

 • برنامه ریزی جهت آموزش جامعه در زمینه شیوه زندگی سالم ئر میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان و جمع آوری گزارشات

 • شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته سلامت مردان ایرانی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

 • پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی کاردانان ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

 • تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آن ها همکاری مشارکت داشت ، هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورتجلسات هماهنگی ، برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و ... )

 • تعیین اعضای هسته آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالی و پیشگیری از سرطان های شایع زنان و مردان ، صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها و فعالیت های آموزشی

 • بایگانی منظم کتب ، جزوات و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی

 • تهیه فهرست اسامی پزشکان وماماهای بخش خصوصی و ارسال آخرین دستورالعمل ها و جزوات به ایشان

 • ارسال اخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای محیطی ، بیمارستان ، دانشگاه و غیره (بنا به مورد) ، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها

 • هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته بر اساس شرح هزینه و ارسال بموقع اسناد به مرکز بهداشت استان

 • برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش فعالیت ها در واحدهای محیطی طبق چک لیست ، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه

 • پیگیری جمع آوری آمار و محاسبه شاخص های برنامه و ارسال آمار شش ماهه به مرکز بهداشت استان

 • تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه (اعم از شاخص های فرایند خدمت و شاخص های مرتبط با پوشش خدمات به طور سالانه) و نصب در واحد سلامت خانواده و جمعیت و ارایه به معاونت بهداشتی

 • بررسی شاخصهای برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص

 • تنظیم عملکرد آموزشی به صورت شش ماهه و ارسال به استان

 • تهیه عملکرد فعالیت ها به صورت شش ماهه بر اسا فرمت ارسالی از مرکز بهداشت استان و ارائه به معاونت بهداشتی و مدیر شبکه

 • همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

 • انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط با برنامه های سلامت میانسالان

 • همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

امورعمومی و هماهنگی:

 • احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

 • ثبت نامه های وارده وتحویل به کارشناسان

 • پیگیری تایپ وارسال مکاتبات عمومی واحد

 • همکاری در دریافت آمار بیمارستانها وپیگیری عدم ارسال آمار

 • ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه

 • ورودآمار کنترل موالید در پایان فصل دررایانه و جمع بندی و برنامه ریزی درخصوص اعتبار کنترل موالید

 • ورود اطلاعات نظارتها در رایانه

 • پیگیری وثبت در خواست واحدهای محیطی

 • پاسخ به مکالمات واحد

 • هماهنگی امورعمومی واحد

 • سازماندهی نگهداری وابلاغ دستورالعمل های عمومی واحد

 • پیگیری ورسیدگی به شکایات واحدهای محیطی

 • همکاری درارزشیابی کارکنان

 • جمع بندی گزارش فعالیت های ماهانه و گزارش عملکرد فصلی واحد با همکاری مسئولین برنامه

 • هماهنگی با مسئولین برنامه جهت برآورد فرمها ودفاتر واحد محیطی

 • هماهنگی تشکیل جلسات درون واحدی وبرون واحدی (تشکیل جلسات کارشناسان ،معاون بهداشتی با کاردانها وکارشناسان بهداشت خانواده ومامایی)

 • همکاری با مسئولین برنامه جهت تهیه برنامه نظارت وجمع بندی نظارتها

نظر شما :
captcha