۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير    تعداد بازدید : 6112

 

شکوفه پوراحمدی

مسئول واحد آموزش سلامت

تلفن تماس: 03442423838

 


 

مهدیه نامجو

بهیار

تلفن تماس: 03442420254

 


آموزش سلامت:

 •  ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

 •  طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

 •  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

 •  مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع وآمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

 •  شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

 •  نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

 •  جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

 •  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

 •  هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری


  شرح وظایف رابط آموزشی:

 

 •    بروزرسانی شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها 

 •    تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهاي توانمند سازي كاركنان

 •   نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي

 •   برنامه ريزي و نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه بهتحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان  

 •   پیگیری اخذ کد و مجوز برگزاری کارگاههای آموزشی

 •    صدور گواهينامه هاي پايان دوره هاي آموزش كاركنان برطبق ضوابط و مقررات جاری

 •   همكاري بادانشگاه در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي كاركنان

 •   بررسی وارسال مستندات دوره هاي آموزشي برگزار شده در مرکز بهداشت شهرستان

 •   شركت در جلسات كميته توانمندسازی كاركنان دانشگاه

 •  ساماندهی فایل مدرسین مرکز بهداشت شهرستان کرمان 

 •  تجمیع عملکرد و هزینه کرد آموزشی مرکز بهداشت شهرستان در دو مقطع ۶ ماهه و متعاقب آناستخراج شاخصهای برنامه

 •  تدوین برنامه عملیاتی واحد

 •  ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

 •  طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

 •  مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

 •  مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع وآمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

 •  شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

 •  نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

 •  جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

 •  اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

 •  هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری