۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۳ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن    تعداد بازدید : 5963

 

علی خوارزمی

مسئول واحد گسترش

تلفن تماس: 03442428930

    


 

مهدیه سالارمحمدی

کارشناس گسترش

تلفن تماس: 03442428930

 


 

فاطمه فتاحی زاده

ماما جانشین

تلفن تماس: 03442428930

 


 برنامه پزشك خانواده

 •  تهيه ليست حقوق پرسنل طرف قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده و ارسال به امور مالي به صورت ماهيانه

 •  پايش فصلي پزشكان خانواده و تكميل چك ليست ارزشيابي به منظور پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل فوق الذكر

 •  تهيه ليست پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل پس از انجام ارزشيابي و ارسال به امور مالي به منظور پرداخت

 •  تهيه ،تكثير و توزيع دستورالعمل هاي ارسالي پزشك خانواده و بيمه روستايي به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه

 •  كنترل و تهيه آمار فعاليتهاي پزشك خانواده و ارسال آمار به مركز بهداشت استان به صورت ماهيانه و فصلي شامل فرمهاي آمار فعاليت ماهيانه، تعداد موارد ارجاع فوري و غيرفوري، ليست ماهيانه فعاليت پرسنل، وضعيت مرخصي و ...

 •  ارسال ماهيانه برگ دوم نسخ بيمه روستايي به اداره بيمه خدمات درماني

 •  ارسال ماهيانه آمار مرگ و مير به اداره ثبت احوال شهرستان

 

 برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

 • برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه

 • دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت

 • تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي

 • اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت

 • تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،

 • تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

 
برنامه سرشماري

 • تشكيل كميته سرشماري شهرستان با حضور رياست مركز بهداشت و مسئولين واحدهاي كارشناسي

 • برگزاري كلاس بازآموزي سرشماري جهت كليه پرسنل واحدهاي بهداشتي اعم از پزشك، كارشناس، كاردان و بهورزان

 • تهيه و چاپ فرمهاي مورد نياز سرشماري

 • نظارت، چك و كنترل اطلاعات سرشماري در حين و پس از انجام كار

 • جمع بندي اطلاعات سرشماري در فرمهاي 5 گانه و ارسال به مركز بهداشت استان

 • ورود اطلاعات ذيج هاي حياتي در برنامه HNIS

 • اصلاح و ورود اطلاعات واحدهاي بهداشتي درماني در برنامه HNIS


امور پرسنلي

 • تهيه اعلام نياز نيروي طرحي و پيام آور به صورت فصلي و ارسال به مركز بهداشت استان

 • معرفي پرسنل جديدالورود جهت انجام آموزش بدو ورود با مشاركت آموزش سلامت و واحدهاي كارشناسي و مركز آموزش بهورزي

 • تعيين محل خدمت و اعزام نيروهاي طرحي و پيام آور و استخدامي به واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اولويت و نياز    واحدها و با مشاركت واحد هاي مربوطه

 • مشاركت در برنامه جذب بهورز 

 • عقد قرارداد  با پزشكان خانواده و اعزام به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده با توجه به اولويت بندي مراكز

 • عقد قرارداد با پرسنل پرستاري و علوم آزمايشگاهي 


برنامه ثبت مرگ

 • تدوين ماهيانه برنامه كشيك پزشكان صادر كننده گواهي فوت و ارسال به پزشكان مربوطه ، سازمان آرامستان و ساير واحدهاي مرتبط

 • دريافت دفترچه هاي گواهي فوت از مركز بهداشت استان و تحويل به پزشكان صادر كننده گواهي فوت و بيمارستانها با توجه به نياز و طبق برنامه

 • دريافت ماهيانه گواهي هاي فوت صادر شده از پزشكان مربوطه و بررسي گواهي هاي دريافتي

 • ورود اطلاعات گواهي هاي فوت صادر شده در برنامه رايانه اي مذكور

 • تهيه و ارسال پسخوراند به پزشكان صادر كننده گواهي فوت

 • تشكيل جلسه آموزش گروهي و آموزش هاي موردي به پزشكان صادر كننده گواهي فوت

 • تحويل كتابچه راهنماي تكميل گواهي فوت از مركز بهداشت استان و تكثير و ارسال به پزشكان صادر كننده گواهي فوت

 • تهيه نسخه پشتيبان از برنامه ثبت مرگ و ارسال به مركز بهداشت استان

 •  

برنامه هاي عمراني

 • تملك زمين جهت ساخت مركز بهداشتي درماني ي

 • تحويل زمين مركز بهداشتي درماني 

 • مشاركت در برنامه ريزي به منظور اجراي عمليات بازسازي و بهسازي و تعميرات در كليه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت 

 • نظارت بر اجراي عمليات تعميرات واحدهاي بهداشتي درماني با مشاركت امور ساختماني

 • تهيه و تعيين اولويت ساخت واحدهاي بهداشتي درماني 

 • تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني 


برنامه بهبود استاندارد تجهيزات

 • تهيه شناسنامه تجهيزات براي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در كليه واحدهاي بهداشتي درماني

 • خريد و تامين تجهيزات اداري و پزشكي و آزمايشگاهي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اعتبارات

 • توزيع تجهيزات اداري و پزشكي درواحدهاي ستادي و 29 مركز بهداشتي درماني و پايگاه بهداشتي و 60 خانه بهداشت

برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

 •  برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه

 •  دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت

 •  تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي

 •  اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت

 •  تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،

 •  تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

 

نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
 
نمایش بیشتر...