۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد    تعداد بازدید : 2649

 

مجید رضایی نژاد

معاون فنی مرکز بهداشت

تلفن تماس: 03442420272

 


۱. جمع آوري و دسته بندي اطلاعات و آمارهاي مورد نياز براي برنامه ريزي و اجراي برنامه ها در منطقه
۲. همكاري و معاونت بهداشتی در زمينه شناخت مسائل محلي و منطقه اي و بررسي راه هاي عملي رفع تنگناها و حل مسائل
۳. همكاري با معاون بهداشتی در زمينه آشنايي كامل با برنامه هاي كشوري و انتخاب مناسب ترين روشها و اجراي آنها در منطقه
۴. مشاركت در تهيه برنامه تفضيلي برنامه هاي بهداشتي ( كشوري – منطقه اي ) در منطقه و تهيه بودجه عملياتي
۵. مشاركت در سازماندهي واحدهاي تابعه مركز (تشكيلات و روابط دروني و بين واحدها )
۶. هدايت و رهبري فعاليتهاي فني از طريق آموزشهاي بدو خدمت ،حين خدمت و بازآموزيها و نظارت و پايش برآنها
۷. برقراري هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي تابعه مركز و ساير واحدهاي دانشکده
۸. جلب هماهنگي هاي ساير بخشهاي موثر در سطح سلامت جامعه و فعاليتهاي بهداشتي
۹. برنامه ريزي و هماهنگي براي ايجاد واحدهاي جديد و ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط كشوري
۱۰. انجام پژوهشهاي مناسب و كاربردي در زمينه شناخت و حل مسائل موجود و تكنولوژي هاي مناسب براي حل مسئله و…
۱۱. همكاري در آموزش نيروي انساني پزشكي كه براي كارآموزيهاي ميداني به واحدهاي تابعه مركز بهداشت اعزام مي شوند
۱۲. دريافت و بررسي گزارشهاي رسيده از واحدهاي تابعه و همكاري براي تهيه بازخوراند مناسب براي واحدها و گزارش نهايي براي واحدهاي بالاتر
۱۳. تطبيق دستورالعملها ، پروتكلهاي بهداشتي ، آموزشي تحقيقي ، از طريق كميته هاي علمي و دستورالعملهاي اجرايي از طريق شوراهاي محلي

 

نظر شما :
captcha