۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين    تعداد بازدید : 1427

فاطمه نصیری

کارشناس بهبود کیفیت   

 

شماره تماس: 03442428815

داخلی 1078

    

 

 

 

  

 

 

 


شرح وظایف 

 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف بیمارستان

 • ارتباط مستمر با مسئولان بیمارستان جهت رفع مشکلات

 • گزارش دهی به مدیریت ارشد سازمان درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت وهرگونه نیاز برای بهبود

 •  استقرار واجرای استانداردهای اعتبار بخشی وخودارزیابی بیمارستان

 • بهبود کیفیت وارتقای ایمنی ورضایت بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان

 • کنترل کیفیت خدمات

 • بررسی رضایتمندی ارباب رجوع

 •  پایش فرمهای نظر سنجی

 • نظارت بر تشکیل منظم ومستمر کمیته های بیمارستان وعضو ثابت تمام کمیته ها وپایش مستمر انها جهت اجرای مصوبات توسط مسئولین مربوطه

 • نظارت مستمر بر تشکیل جلسات تیم مدیریت اجرایی وستاد تحول سلامت جهت مدیریت کنترل وکاهش هزینه هاوافزایش درآمد

 • شناسایی چالشها ومشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت

 • پایش برنامه بهبود کیفیت با دریافت مشکلات شناسایی شده و نقاط قابل بهبود از طرف مسئول واحدها

 • تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان در تیم مدیریت اجرایی

 • ارائه نتایج کلیه پایشها به تیم مدیریت اجرایی جهت تصمیم گیری و اقدام اصلاحی

 • دریافت ، نظارت وپایش برنامه عملیاتی واحدهای مختلف وارائه برنامه به تیم مدیریت اجرایی جهت تایید واجرا

 • تدوین وپایش شاخصهای عملکردی وفرایندهای بیمارستان وارائه به تیم مدیریت اجرایی جهت تصمیم گیریها

 • تهیه برنامه استراتژیک  بیمارستان با مشارکت مدیران ارشد .

 

نظر شما :
captcha